สมัครสมาชิกใหม่

*
*
*
*
*
*

อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

Eco Industrial Town เมืองน่าอยู่ ต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้

Eco Industrial Town เมืองน่าอยู่ ต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้

สร้างสมดุลอุตสาหกรรมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจของชาติสู่ความยั่งยืน

สร้างสมดุลอุตสาหกรรมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจของชาติสู่ความยั่งยืน

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเกินกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการนำทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีมาตรฐานการประกอบการที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน

1 5 20
กายภาพ
2 5 20
เศรษฐกิจ
3 5 20สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
4 5 20สังคม
สังคม
5 5 20บริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
 

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ Grand Hall 201-202

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่   


1. การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

2. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด ปี 2561-2564

3. Eco-Efficiency

4. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโรงาน ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด

5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

6. การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บททการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 35 จังหวัด)

 

 

ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบางปู 3 สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีนายอดิเรก ทายาททองคำ และนายสมชาย พลจร ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้


ภายในงานประชุม จะมีการพบปะ พูดคุย และแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 20 และ 23 คน ตามลำดับ โดยมีการจัดกลุ่มแบบคละภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวม 5 ภาคส่วน ทั้งหมด 43 คน เพื่อจัดตั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ต่อมา จะมีการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนและเชื่อมร้อยเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการดำเนินงาน 3 ด้าน เพื่อยกระดับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้เราทราบถึงปัญหาและความต้องการของแต่ละภาคส่วนในบริบทที่ต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

 

{gallery}ECO-34{/gallery}

ภาพการประชุมตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

ภาพการประชุมตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 น.

 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง พื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี และพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง 

 

{gallery}ECO-33{/gallery}

ส่องโลกรอบด้าน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในสหราชอาณาจักร

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในสหราชอาณาจักร

กรณีการพัฒนาเมืองนิเวศของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom-UK) จะมีความหมายแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ
 
โครงการ Eco-Star Program ของเมือง Devens สหรัฐอเมริกา

โครงการ Eco-Star Program ของเมือง Devens สหรัฐอเมริกา

ปีค.ศ. 2005 รัฐบาลและองค์กรองค์กรเอกชนได้เปิดตัว Eco-Star Program และ Eco-Industrial Networking Opportunities เพื่อลดความไม่เข้าใจกันระหว่างวิสาหกิจในพื้นที่

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนวความคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศริเริ่มครั้งแรกในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือในช่วงกลางทศวรรษ 1990

TOP