สมัครสมาชิกใหม่

*
*
*
*
*
*

อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

Eco Industrial Town เมืองน่าอยู่ ต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้

Eco Industrial Town เมืองน่าอยู่ ต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้

สร้างสมดุลอุตสาหกรรมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจของชาติสู่ความยั่งยืน

สร้างสมดุลอุตสาหกรรมธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจของชาติสู่ความยั่งยืน

ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเกินกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการนำทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีมาตรฐานการประกอบการที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน

1 5 20
กายภาพ
2 5 20
เศรษฐกิจ
3 5 20สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
4 5 20สังคม
สังคม
5 5 20บริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
 

ข่าวและกิจกรรม

ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบางปู 3 สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเพื่อการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco network) จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีนายอดิเรก ทายาททองคำ และนายสมชาย พลจร ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้


ภายในงานประชุม จะมีการพบปะ พูดคุย และแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 20 และ 23 คน ตามลำดับ โดยมีการจัดกลุ่มแบบคละภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวม 5 ภาคส่วน ทั้งหมด 43 คน เพื่อจัดตั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน ต่อมา จะมีการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนและเชื่อมร้อยเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแนวทางในการดำเนินงาน 3 ด้าน เพื่อยกระดับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้เราทราบถึงปัญหาและความต้องการของแต่ละภาคส่วนในบริบทที่ต่างกัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

 

{gallery}ECO-34{/gallery}

ภาพการประชุมตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

ภาพการประชุมตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559  เวลา 14.00 น.

 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง พื้นที่เขตประกอบการไออาร์พีซี และพื้นที่ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ 
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง 

 

{gallery}ECO-33{/gallery}

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้ง 1/2559

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้ง 1/2559

นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้ง 1/2559 พร้อมมี นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ในการนี้มีผู้แทนจากกรมชลประทาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก ตราด ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

{gallery}ECO-32{/gallery}

ส่องโลกรอบด้าน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในสหราชอาณาจักร

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในสหราชอาณาจักร

กรณีการพัฒนาเมืองนิเวศของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom-UK) จะมีความหมายแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ
 
โครงการ Eco-Star Program ของเมือง Devens สหรัฐอเมริกา

โครงการ Eco-Star Program ของเมือง Devens สหรัฐอเมริกา

ปีค.ศ. 2005 รัฐบาลและองค์กรองค์กรเอกชนได้เปิดตัว Eco-Star Program และ Eco-Industrial Networking Opportunities เพื่อลดความไม่เข้าใจกันระหว่างวิสาหกิจในพื้นที่

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แนวความคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศริเริ่มครั้งแรกในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือในช่วงกลางทศวรรษ 1990

TOP