วีดิทัศน์

แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วิดีทัศน์ชี้แจงแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งอธิบายระดับการพัฒนา เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และพื้นที่ตัวอย่างที่นำแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไปพัฒนาจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การบอกเล่าแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านมุมมองผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ในอิริยาบทการพูดคุย ชวนคุย แบบสบายๆ
CSR-DIW เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
CSR-DIW เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในบริบทของประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามบริบมของประเทศไทย ที่มีแนวคิดมาจากการนำส่วนที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ จากการพัฒนาเมืองนิเวศในประเทศอื่น ทั่วทุกภูมิภาคของโลก มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เกิดเป็น "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ที่มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ยั่งยิน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชากรในท้องถิ่น โดยในปัจจุบัน มีพื้นที่ที่จะพัฒนาแล้วจำนวน 54 พื้นที่ ใน 39 จังหวัด
วีดิทัศน์ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ