เอกสารดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงานพัฒนาเมืองอุคสาหกรรมเชิงนิเวศ สรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด 15 จังหวัด 18 พื้นที่ รายงานผลการศึกษาโครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด แผนแม่บทและแผนปฏบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ปี 2561 - 2564 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ. 2566 - 2570)