คำถามที่พบบ่อย

ความหมายของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร

คำตอบ :

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นเมืองน่าอยู่อุตสาหกรรม เป็นเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยให้มีความเชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ อุตสาหกรรมหรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุ่มโรงงาน องค์กร หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโต ไปด้วยกัน ภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี และการร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังของคนในพื้นที่

หลักเกณฑ์ Eco Factory จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

คำตอบ :

 1. การใช้วัตถุดิบ
 2. พลังงาน
 3. การขนส่งและโลจิสติกส์
 4. โซ่อุปทานสีเขียว ภูมิทัศน์สีเขียว
 5. การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
 6. การจัดการน้ำและน้ำเสีย
 7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 8. การจัดการมลภาวะทางอากาศ
 9. การจัดการกากของเสีย
 10. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 11. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 12. การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
 13. คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ

จะทราบได้อย่างไรว่าชุมชนของเราเข้าข่ายเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

คำตอบ :

ท่านสามารถทดลองประเมินได้จากแบบสอบถาม >>> ทดสอบแบบประเมิน

ตัวชี้วัด Eco Industrial Town ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศคืออะไร

คำตอบ :

ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง ตัวชี้วัด/ดัชนี ที่ใช้สำหรับการบอกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถบ่งชี้ระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยวัดจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในระดับตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและวัดความเชื่อมโยงของผลการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในตัวชี้วัดระดับสูงขึ้นไป มีการจำแนกเป็น 5 ระดับดังนี้

 1. ระดับที่ 1 การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 2. ระดับที่ 2 การรักษาระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบการอุตสาหกรรม
 3. ระดับที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้ (อาจไม่ต้องลดก็ได้)
 4. ระดับที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน
 5. ระดับที่ 5 การก้าวเข้าสู่เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ

  ข้อกำหนดการนำไปใช้ คือ องค์ประกอบของคุณลักษณะตามกรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ มิติ ๒๐ ด้าน ที่จะใช้ในการประเมินตัวชี้วัดแต่ละระดับในแต่ละเมืองที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถมีความแตกต่างกันหรือไม่เท่ากันได้ตามข้อมูลที่มีอยู่ยกเว้นคุณลักษณะที่กำหนดให้เป็นคุณลักษณะหลักสำหรับการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละระดับนั้น