ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  1. ส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ทำการรวบรวมไว้ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้นด้วย
  2. ส่วนการประชุมย่อย หรือห้อง VDO Conference ชั้น 6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถใช้จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำเสนอความคืบหน้า การประสานงาน การติดตามความคืบหน้า และการดำเนินการโครงการในระยะยาว
  3. ส่วนพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ที่จัดไว้ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทำงานประจำเช่น การติดตาม การตรวจสอบความคืบหน้า การตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัด และ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นต้น
  4. ส่วนแสดงผลงานเกี่ยวกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่จัดแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น แผนแม่บท พื้นที่ที่ได้รับการรับรองแล้ว เป็นต้น