ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่: 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร: 66-(02)-2024143 
โทรสาร: 66-(02)-354-3390 
อีเมล์: ecocenter@diw.mail.go.th 
Facebook: www.facebook.com/EcoTownDIW

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ง 19 จังหวัด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4333-3115-6  โทรสาร 0-4324-1810

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3851-2526 โทรสาร 0-3851-2438, 0-3851-4833 -1810

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ตั้งอยู่ที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 151/79 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3425-8899 ต่อ 101 โทรสาร 0-3425 9768, 0-3424-3237

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4492-2625-6 โทรสาร 0-4492-2627 -3237

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดปทุมธานี

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 101 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-581-5015, 02-581-3225, 02-581-3226 โทรสาร 02-581-2111

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เลขที่ 140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3880-8177 โทรสาร 0-3880-8178, 0-3861-3649

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสงขลา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ 161 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511 โทรสาร 0-7431-1596

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ 161 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511 โทรสาร 0-7431-1596

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 19/3 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030 โทรสาร 0-3484-0324

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระบุรี 

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ซอย 13 ถนนพิชัยรณณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102 โทรสาร 0-3631-3234

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 123 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035-336581 โทรสาร 035-336580

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตราด

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตราด

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เลขที่ 322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ 0-3951-1945 โทรสาร 0-3952-0228

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตาก

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดตาก

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เลขที่ 402 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-2308 โทรสาร 0-5551-3673

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดมุกดาหาร

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดมุกดาหาร

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระแก้ว

ตั้งอยู่ที่

ศูนย์ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสระแก้ว

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม