เขตประกอบการเชิงนิเวศ/สวนอุตสาหกรรมนิเวศ


ตัวชี้วัดการเป็นเขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIP) และการประเมินผล