แบบทดสอบประเมินเบื้องต้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนจำเป็นต้องมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินงานภายใต้เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ในการนี้ จึงได้จัดทำแบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


แบบประเมินนี้ แบ่งเป็นระดับคะแนนตั้งแต่การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน้อยสุดที่ระดับคะแนน 1 คะแนน จนถึงมากสุดที่ระดับคะแนน 5 คะแนน โดยจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์คะแนนแบบไต่ระดับของเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั้ง 14 ประเด็น


ท่านสามารถศึกษา คู่มือเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ก่อนทำแบบทดสอบประเมินเบื้องต้นได้