โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory ของสภาอุตสาหกรรม)


โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

ข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้จัดทำโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ โดยเกณฑ์ประกอบด้วย 14 ประเด็น

แนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Download