ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศที่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาอีโคทาวน์ประเทศหนึ่งในโลกก็คือ ญี่ปุ่นซึ่งแม้จะเริ่มต้นพัฒนาทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับสมัยเมจิของญี่ปุ่น แต่ด้วยความมุมานะและตั้งใจจริงในการพัฒนาแม้ญี่ปุ่นจะต้องพ่ายแพ้จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ตาม ญี่ปุ่นก็ยังสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างไม่แพ้ชาติใด งานศึกษาชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอีโคทาวน์ใน 3 ด้านหลักคือ 1) ความเป็นมาของ อีโคทาวน์ในประเทศญี่ปุ่น 2) กรณีศึกษาอีโคทาวน์ของญี่ปุ่น และ 3) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Kitakyushu Eco-Town ทะเลเปลี่ยนสี
Kitakyushu Eco-Town ทะเลเปลี่ยนสี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุ่น
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town)
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town)