ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดนเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นาด้านการดาเนินนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีความก้าวหน้าทั้งด้านการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการใช้กลไกราคาในการผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอื่นๆ ประชาชนและผู้บริโภคตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศสวีเดนส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันจะมีประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Industrial symbiosis)

ความเป็นมาการเป็นเมืองเชิงนิเวศ (Eco-City) ของกรุงสต็อกโฮม
ความเป็นมาการเป็นเมืองเชิงนิเวศ (Eco-City) ของกรุงสต็อกโฮม
สวนอุตสาหกรรมสวีเดน (Industry Park of Sweden)
สวนอุตสาหกรรมสวีเดน (Industry Park of Sweden)
การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้เชิงนิเวศในเขตเทศบาล Kisa
การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้เชิงนิเวศในเขตเทศบาล Kisa